Política de devolucions

D'acord amb el que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense necessitat d'indicar justificació, llevat d'excepció legal.

El termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir del dia de la subscripció del contracte. Per exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Tant el correu electrònic com l'adreça postal a la qual podreu adreçar la vostra sol·licitud apareixen al final de les presents condicions de compra.

Per determinar lobservança del termini per desistir es tindrà en compte la data dexpedició de la declaració de desistiment. Botiga Keto comunicarà sense demora al client en un suport durador l'acusament de rebut del desistiment, en cas de rebre l'exercici d'aquest dret a través de correu electrònic.

Botiga Keto reemborsarà tot pagament rebut del client, inclosos, si escau, els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del client. Botiga Keto efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client expressi el contrari i sempre que aquest no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, Botiga Keto no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que se'n derivin.

El client haurà de tornar els productes que conformin la comanda objecte de la devolució a Botiga Keto en perfecte estat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a Botiga Keto. Es considera complert aquest termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. El client només suportarà els costos directes de devolució de la comanda.

El client serà responsable de la disminució de valor dels títols resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

Formulari de desistiment. Botiga Keto facilita aquest formulari als clients que havent comprat algun producte en aquest lloc web, desitja desistir el contracte de compravenda. Això no obstant, ia fi de facilitar el dret de desistiment, tots els camps del present formulari hauran de ser completats pel client:

“A l'atenció de Botiga Keto , amb domicili al C. COMTE BORRELL, 6 - 08395 SANT POL DE MAR (Barcelona):

Per la present comunico que desisteixo del contracte de compravenda referit a la comanda realitzada a través de la pàgina web www.tiendaketo.es.

Data de la comanda: __/__/_____.

Nª de comanda:

Nom i cognoms del client:

Domicili del client:

Signatura del client (en cas que fos lliurat en paper):

Data:”